poniedziałek, 18 września 2017

Regulamin 3. rundy KPJ

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naszych najbliższych zawodów!Regulamin Kartingowego Pucharu Juniorów – Sezon 2017

Postanowienia wstępne
Rozgrywki Kartingowego Pucharu Juniorów (dalej KPJ) przeprowadzane są w oparciu
o następujące przepisy:
- Niniejszy Regulamin KPJ,
- Oficjalne Komunikaty KPJ zamieszczane na stronie internetowej www.kartingowypucharjuniorow.blogspot.com,
- Regulaminy torów, na których rozgrywany jest KPJ,
- Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,
- Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

Organizatorem Kartingowego Pucharu Juniorów jest PROkarting.pl – Karol Romańczyk.

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części w ogłoszonym wcześniej terminie.

Uczestnikiem KPJ może być każda osoba powyżej 6. roku życia, mająca powyżej 125 cm wzrostu, która wniosła wpisowe do którejkolwiek rundy. Wniesienie wpisowego do którejkolwiek rundy oznacza akceptację regulaminu KPJ. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia zgody uczestnictwa w KPJ osobiście podpisanej przez rodzica lub opiekuna. Osoba zgłaszająca się do KPJ musi posiadać kartę identyfikacyjną toru, na którym odbywają się zawody - jeżeli takie karty są wydawane - oraz mieć ją przy sobie w każdym momencie zawodów.

Sezon 2017 KPJ składał się będzie z minimum 4 rund rozgrywanych w okresie od 27 maja do 22 grudnia 2017 roku, w wyznaczonych przez organizatora terminach.

Kategorie

Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach:
- Mini - od 6 do 11 lat - rozgrywana na mniejszych gokartach
- Junior - od 12 do 18 lat - rozgrywana na dużych gokartach

O sklasyfikowaniu uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje data jego pierwszego startu w KPJ 2017. Jeżeli w jego momencie nie ukończył 12. roku życia, startuje w kategorii Mini i pozostaje w niej aż do końca sezonu, nawet jeżeli w jego trakcie ukończy 12. rok życia. Zasada dotyczy również kategorii Junior – jeżeli w momencie zapisu do swojej pierwszej rundy zawodnik ma mniej niż 18 lat, może on przystąpić do zawodów nawet jeśli w trakcie rozgrywania kolejnych rund ukończy 18 lat.

Decyzją organizatora - wyłącznie na prośbę uczestnika i za zgodą jego trenera lub opiekuna - uczestnik poniżej 12. roku życia może wystartować w kategorii Junior. Zawodnik ten może wystartować w dwóch kategoriach - Mini i Junior. Nie jest możliwy start uczestnika mającego ukończony 12. rok życia w kategorii Mini.

Przebieg zawodów - kategoria Mini

Uczestnicy zawodów w kategorii Mini przejeżdżają dwa biegi kwalifikacyjne trwające po 7 minut każdy oraz finały na dystansie 20 okrążeń.

W każdym z biegów kwalifikacyjnych dany uczestnik jedzie innym gokartem. W jednym biegu może pojechać maksymalnie 5 gokartów.

Wyniki kwalifikacji kategorii Mini tworzone są na podstawie jednego najszybszego okrążenia w dwóch przejazdach danego uczestnika.

Przed przystąpieniem do zawodów, do każdego uczestnika zawodów przypisany zostanie w drodze losowania zestaw gokartów, którymi pojedzie w biegach. Zestawy gokartów są przygotowane wcześniej przez organizatora zawodów i wyłaniane są na podstawie losowania - elektronicznego lub fizycznego.

Finały: Są to wyścigi o pozycje, do których uczestnicy ruszają ze startu zatrzymanego. Pozycje startowe w finale są przyznawane na podstawie czasów z kwalifikacji. Uczestnicy będą dzieleni na grupy finałowe od 3 do 5 gokartów. Grupa finałowa oznaczona dalszą literą alfabetu będzie startowała jako pierwsza, aż do finału A.

Uczestnicy finałów będą przejeżdżać 20 okrążeń ze startu stojącego. Start odbywać się będzie w dwóch formach na sygnalizację świetlną lub na flagę (rodzaj startu zostanie ogłoszony podczas odprawy przed zawodami przez organizatora). Kolejność gokartów na polach startowych zostanie wylosowana po kwalifikacjach.

Przebieg zawodów - kategoria Junior

W kategorii Junior zawody podzielone są na kwalifikacje i finały.

Doważanie: W KPJ kategorii Junior obowiązuje doważanie każdego gokarta o wartość różnicy pomiędzy 65 kg (ewentualnie 60 kg jeżeli w czasie odprawy przed zawodami okaże się, że znaczna część zawodników przekracza 65 kg – dla wyrównania szans) a wagą zawodnika, jadącego konkretnym gokartem. Zawodnik sam musi doważyć swój gokart odpowiednimi obciążnikami lub innymi sposobami dopuszczonymi do zawodów przez Organizatora.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w danym biegu, chyba że niedoważenie będzie mniejsze niż 1 kilogram po ukończeniu biegu, a przed wejściem do gokarta jego waga spełniała limit. Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub własnych sposobów doważenia zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonych do startu.

Ważenie zawodników odbywa się tuż przed startem, a po zważeniu kierowca nie może wyjść z boksów przed swoim startem. Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

Kwalifikacje: Składają się z dwóch 7-minutowych przejazdów każdego zawodnika, wykonywanych dwoma różnymi gokartami, wylosowanymi przez system komputerowy przed rozpoczęciem zawodów. Jeden zawodnik nie może jechać dwukrotnie tym samym gokartem.

Pod uwagę brany będzie jeden najszybszy czas zawodnika uzyskany w jednym z dwóch przejazdów. To on zdecyduje o kolejności w kwalifikacjach. W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej zawodników pod uwagę brane są ich kolejne najlepsze czasy, aż do wyłonienia lepszego.

Finały: Są to wyścigi o pozycje, do których uczestnicy ruszają ze startu zatrzymanego. Pozycje startowe w finale są przyznawane na podstawie czasów z kwalifikacji. Uczestnicy będą dzieleni na grupy finałowe od 6 do 10 gokartów. Grupa finałowa oznaczona dalszą literą alfabetu będzie startowała jako pierwsza, aż do finału A.

Uczestnicy finałów będą przejeżdżać 20 okrążeń ze startu stojącego. Start odbywać się będzie w dwóch formach na sygnalizację świetlną lub na flagę (rodzaj startu zostanie ogłoszony podczas odprawy przed zawodami przez organizatora). Kolejność gokartów na polach startowych zostanie wylosowana po kwalifikacjach.

O kolejności w zawodach decyduje miejsce uczestnika w finale.

Kary

We wszystkich biegach zawodów obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Obowiązuje następujący system kar (zarówno w kategorii Mini, jak i Junior):
- za mniejsze przewinienia – m.in. wielokrotne uderzanie poprzedzającego gokarta bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie, ignorowanie niebieskich flag w biegach czasowych, celowe brudzenie opon, niesportowe zachowanie itp. – kara utraty 1 miejsca w klasyfikacji danego wyścigu,
- za większe przewinienia – m.in. falstart, wypchnięcie z wyprzedzeniem, niebezpieczne blokowanie, skracanie dystansu, wyjeżdżanie poza obrys toru, niesportowe zachowanie itp. – kara utraty 3 miejsc w klasyfikacji danego biegu.

O karach i stopniu przewinienia jak zwykle będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów.

Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w danym biegu lub całych zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Przed ogłoszeniem wyników zawodów, odczytane zostaną kary nałożone na zawodników. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 20 zł, która przepada w przypadku niezasadności protestu. System kar może ulec zmianom – zostanie on szczegółowo omówiony podczas odprawy przed zawodami przez Sędziego zawodów.

Awarie

W przypadku awarii gokarta przed kwalifikacjami, wcześniejsze wyniki w poprzednich biegach nim uzyskane pozostają ważne, a jeżeli nie da się go naprawić w krótkim czasie jest on zamieniany na gokart o podobnej charakterystyce. Gdy awaria nastąpiła w trakcie biegu, czasy z biegu, w którym gokart uległ awarii zostają anulowane, chyba że nie zgadza się na to uczestnik. W takim przypadku nie ma on prawa do powtórnego przejazdu tym lub innym gokartem. Awaria gokarta w wyścigu powoduje, że zawodnik kończy bieg i musi bezpiecznie udać się do boksów, słuchając poleceń obsługi lub w miarę możliwości zaparkować gokart na torze we względnie bezpiecznym miejscu (w miarę możliwości) w przypadku, gdy awaria jest na tyle poważna, że uniemożliwia ona dalszą jazdę lub stwarzałaby ogromne utrudnienia w przebiegu danego wyścigu.

Przerwanie biegu

Jeżeli istnieje konieczność przerwania biegu kwalifikacyjnego kategorii Mini lub Junior przed jego zakończeniem, to jest on powtarzany, chyba że minęło już 5 z 7 minut biegu. Wówczas uznaje się go za prawidłowo zakończony.

W przypadku przerwania finału, wyścig jest powtarzany wedle kolejności startowej, jeżeli nie minęła jeszcze 1/3 jego dystansu (7 okrążeń). Jeżeli wyścig został przerwany pomiędzy 1/3 a 2/3 dystansu (8-15 okrążeń) wyścig jest zatrzymywany, a uczestnicy ustawiają się do restartu według kolejności w jakiej ukończyli ostatnie pełne okrążenie przed zatrzymaniem. Jeżeli wyścig jest przerwany po upływie 2/3 dystansu (ponad 15 okrążeń) wówczas za ostateczne uznaje się wyniki ostatniego pełnego okrążenia przed zatrzymaniem. Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio przyczynił się do zatrzymania wyścigu, może wziąć udział w restarcie, chyba że inną decyzję podejmie organizator lub sędzia.

Wyniki zawodów

Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące wyników zawodów, otrzymanych kar itp. można zgłaszać w ciągu 10 minut po ich ogłoszeniu, ale zawsze przed rozpoczęciem wręczania nagród dla najlepszych – ceremonii pucharowej.

Punktacja

Zarówno w kategorii Mini, jak i Junior obowiązuje następująca punktacja:
1. miejsce - 50 pkt.
2. miejsce - 45 pkt.
3. miejsce - 41 pkt.
4. miejsce - 38 pkt.
5. miejsce - 36 pkt.
6. miejsce - 34 pkt.
7. miejsce - 32 pkt.
8. miejsce - 30 pkt.
9. miejsce - 28 pkt.
10. miejsce - 27 pkt.
11. miejsce - 26 pkt.
12. miejsce - 25 pkt.
13. miejsce - 24 pkt.
14. miejsce - 23 pkt.
15. miejsce - 22 pkt.
16. miejsce - 21 pkt.
17. miejsce - 20 pkt.
18. miejsce - 19 pkt.
19. miejsce - 18 pkt.
20. miejsce - 17 pkt.
21. miejsce - 16 pkt.
22. miejsce - 15 pkt.
23. miejsce - 14 pkt.
24. miejsce - 13 pkt.
25. miejsce - 12 pkt.
26. miejsce - 11 pkt.
27. miejsce - 10 pkt.
28. miejsce - 9 pkt.
29. miejsce - 8 pkt.
30. miejsce - 7 pkt.
31. miejsce - 6 pkt.
32. miejsce - 5 pkt.
33. miejsce - 4 pkt.
34. miejsce - 3 pkt.
35. miejsce - 2 pkt.
36. miejsce - 1 pkt.

Do klasyfikacji generalnej po zakończeniu całego sezonu nie będzie brany jeden, najgorszy punktowo wynik z rundy każdego uczestnika.

Obowiązki uczestnika

Obowiązkiem uczestnika każdej z rund KPJ jest stawienie się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem danej rundy KPJ w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora KPJ zdyskwalifikowany lub ukarany za niesportowe zachowanie.

Uczestnik musi stosować się do regulaminu i poleceń sędziów, obsługi oraz organizatora.

Rejestracja

Wpisowe do drugiej KPJ wynosi 159 zł – nie obejmuje ono treningów przed zawodami. Za moment uiszczenia wpisowego uznaje się moment wpłynięcia pieniędzy na wyznaczony przez organizatora rachunek bankowy lub przesłanie mailem potwierdzenia dokonania przelewu. Wpisowe do KPJ można wnieść bezpośrednio na torze w dniu rozgrywania zawodów lub na mniej niż 24 godziny przed terminem ich rozpoczęcia jednak najpóźniej na 60 minut przed terminem rozpoczęcia zawodów.

Wpisowe za zawody można wpłacić w kasie toru:
GO Karting Center
Kraków, ul. Mariana Domagały 25

Lub przelewem:

Odbiorca:
47 2490 1044 0000 4200 5007 5531
Karol Romańczyk
Tytułem: Kartingowy Puchar Juniorów xxx (gdzie xxx to imię i nazwisko uczestnika, za którego wpłacane jest wpisowe)

Wpłata musi wpłynąć na konto najpóźniej w dniu poprzedzającym daną rundę do godz. 16. Uchybienie powyższym warunkom może spowodować niedopuszczenie zawodnika do startu w KPJ.

Maksymalna liczba uczestników każdej rundy KPJ wynosi 55 osób, z czego w kategorii Mini maksymalnie 30 osób, a o przyjęciu do danej rundy KPJ decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może zdecydować o zwiększeniu liczby uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Nagrody

Nagrody obligatoryjne przydzielane w każdej z rund w każdej z kategorii:
1. miejsce – Puchar
2. miejsce – Puchar
3. miejsce – Puchar
4. miejsce - Medal
5. miejsce - Medal
6. miejsce - Medal
7. miejsce - Medal
8. miejsce - Medal
9. miejsce - Medal
10. miejsce i każde kolejne - Dyplom

Lista nagród dodatkowych - jeżeli będą - będzie ogłaszana przed każdą z rund.

Sędziowie

Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba lub grupa osób. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników.

Postanowienia końcowe

W każdej z rund obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów KPJ oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po kolejnych rundach KPJ oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów będzie dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-video, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników KPJ o tej zmianie. W ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w danej rundzie KPJ.

Brak respektowania któregokolwiek z zapisów powyższego regulaminu może skutkować karami sportowymi w postaci:
- odjęcia punktów w klasyfikacji generalnej cyklu, w jednej lub kilku pozostałych klasyfikacjach
- wykluczenia z zawodów
- innymi zarządzonymi przez organizatora lub jego przedstawicieli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz